Scotty Boy, Red, Revolvr @ Voyeur 6-10-11 - turbofm